Information

Roslagsbostäders kvalitets- och miljöarbete är en hörnsten i arbetet att ständigt förbättra servicen till våra hyresgäster. Sedan 2002 är Roslagsbostäder certifierat enligt FR 2000 (Företagarnas Riksförbunds kvalitets- och miljöledningssystem för småföretag).

Att vi infört ett kvalitets- och miljöledningssystem innebär att vi på ett strukturerat och målmedvetet sätt hela tiden söker vägar för att förbättra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön inom företaget. Arbetet syftar till att gynna såväl kunder och personal som företaget och miljön.

Konsekvent miljösatsning ger resultat
Grunden till företagets miljöarbete är en målinriktad ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt.

Avgifta husen
Som en del i detta projekt har samtliga hus där PCB har misstänkts förekomma inventerats. Ingen PCB hittades. Även en kvicksilversanering har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen.

Källsortering
Vi ska kunna erbjuda våra hyresgäster moderna miljöhus där flera sorters avfall kan sorteras. En del hyresgäster kan kompostera sitt matavfall.
Klicka här för information och tips kring källsortering hos Roslagsbostäder.

Energiförbrukning
Ca 90 % av våra bostäder värms med hjälp av förnyelsebar energiråvara, flis från skogen. Därmed tillförs inga växthusgaser. Vi har länge arbetat med vår elenergiförbrukning genom att använda modern energisnål tvättutrustning i tvättstugorna, energisnål utebelysning mm.

Bidra till ett miljövänligare boende – och spar pengar!
Du som bor hos Roslagsbostäder kan utöver att källsortera göra flera viktiga insatser för att bidra till ett miljövänligare boende och samtidigt spara pengar både åt dig själv och åt Roslagsbostäder!

Konkreta tips finns att läsa här på hemsidan under rubriken Spara el och vatten.

FR2000
FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Läs mer på FR2000’s hemsida.