Policys

Kvalitetspolicy

Roslagsbostäder AB ska genom kontinuerligt kvalitetsarbete utveckla och förbättra arbetsmetoder och förhållningssätt inom företagets alla verksamhetsområden för att på så sätt förstärka relationer till kunder och andra intressenter.

Roslagsbostäders kvalitetsarbete ska leda till att vi gör rätt saker på ett bra sätt och att våra kunder och övriga intressenter bli nöjda.

Vilket innebär att:

  • Våra kunder ska erbjudas en trygg, trivsam och störningsfri boendemiljö
  • Våra kunder rekommenderar Roslagsbostäder till andra och vill återkomma till oss
  • Vårt kvalitetsarbete ska vara en integrerad del av verksamheten och samverka med miljö- och arbetsmiljöarbetet
  • Denna policy ska vara förstådd och tillämpad i verksamheten.

I dokument Bilaga till kvalitetspolicy (ALL193) redovisas de riktlinjer och rutiner Roslagsbostäder AB arbetar efter för att förverkliga ovanstående punkter.

 

Miljöpolicy

Roslagsbostäder AB ska i all verksamhet bidra till att effektivt utnyttja och hushålla med resurser, samt erbjuda en sund och trivsam boendemiljö, som ständigt förbättras och utvecklas enligt kretsloppsprincipen.

Vi ska ha en helhetssyn på hälsorisker, miljöpåverkan, säkerhet, kvalitet, funktion och trivsel i vår bostadsförvaltning.

Detta uppnår vi genom att:

  • Utbilda, informera och uppmuntra vår personal till engagemang och ansvar med avseende på företagets miljöarbete samt miljöfrågor.
  • Bistå våra kunder med kunskap och information om hur de kan minska sin miljöpåverkan, underlätta för dem att leva mer miljöanpassat samt uppmuntra dem till engagemang.
  • Ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster, där leverantörer och entreprenörer påverkas att tillämpa principerna i denna policy.
  • Med marginal följa gällande lagar, myndighetskrav och andra
  • Rekommendationer.
  • Öppet, mäta, kontrollera och redovisa vårt miljöarbete mot våra kunder, ägare, medarbetare och myndigheter.

I dokument Bilaga till miljöpolicy (ALL194) redovisas de riktlinjer och rutiner Roslagsbostäder AB arbetar efter för att förverkliga ovanstående punkter.