Sponsring

Sponsring för Roslagsbostäder har till syfte att verka föra största möjliga uthyrning av lägenheter. Vår sponsring ska uppnå någon eller några av följande fem syften:

  1. Positiv upplevelse av Roslagsbostäder som företag och hyresvärd
  2. Ska främja uthyrning av lägenheter
  3. Insatser bör prioriteras i områden där lediga lägenheter finns för uthyrning
  4. Upplevas som positivt av våra hyresgäster
  5. Ska bidra till att skadegörelsen minskar

I ett kommunalägt bolag ska enskild sponsring minimeras då detta inte står i samklang med bolagets intresse som allmännyttig hyresvärd.

Bakgrund till sponsorpolicy
Roslagsbostäders policy när det gäller sponsring bör vara klar och tydlig för att enkelt kunna efterlevas.

Vi vill i första hand sponsra ungdomsverksamhet. Dels är det ungdomarna som är våra blivande hyresgäster och dels är det oftast ungdomar som klottrar och ägnar sig åt skadegörelse på bland annat våra fastigheter och gårdar. Ungdomarna som ägnar sig åt skadegörelse har ett överskott på energi som på rätt sätt skulle kunna utvecklas till något mer positivt. Många barn lever också idag med bara en förälder och många saknar regler och manliga/kvinnliga förebilder.

Roslagsbostäder bör därför ägna sig speciellt åt ungdomsverksamhet för barn mellan 10 – 19 år och därtill försöka främja en ledarutveckling för olika ungdomsverksamheter.

Förutom att vi ställer upp för den ”goda saken” vill vi också ha något tillbaka. Krav på återrapportering bör ställas på sponsrad verksamhet.

I vår sponsring ska vi eftersträva och på bästa sätt ta hänsyn till etik och moral. Vi ska undvika att sponsra enskilda personer utan i stället satsa på den totala verksamheten med inriktning på ungdomar.