Värdegrund

De mest framgångsrika organisationerna i världen har en sak gemensamt, de har en tydlig värdegrund. En gemensam kultur som finns där som stöd och styrning i alla situationer. Ett gemensamt varför och en tydlig ledstjärna i arbetet. En värdegrund skapar dels struktur men även en transparens i förväntningarna på vårt beteende. När alla har insyn i hur vi förväntas agera skapar vi förutsättningarna för en bättre samverkan. En bra samverkan i organisationen är grunden till att kunna skapa värde för både kund och ägare.

Vår värdegrund – det vi värdesätter högst.

MEDSKAPANDE – ENGAGEMANG – ANSVAR

Dessa värdeord har vi sedan fyllt med medarbetarnas löften till sig själva, sina kollegor och till Roslagsbostäder.

Hur vi är mot våra kunder:
• Jag värdesätter allas lika värde genom att bemöta hyresgästen med både respekt och intresse när jag lyssnar till och besvarar hyresgästens önskemål.
• Jag förstår att mitt främsta uppdrag är att ge god service till våra hyresgäster, även om det ibland innebär att jag behöver säga nej.
• Jag tar mig tid att förklara hur vår verksamhet och våra tjänster fungerar och värdesätter att ge hyresgästen hjälp till självhjälp.

Hur vi är mot varandra:
• Jag är en del av att alla ska känna sig inkluderade och välkomna på arbetsplatsen oavsett bakgrund, etnicitet, kön, ålder, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning.
• Jag är medveten om att mitt beteende är oerhört viktigt för min egen och mina kollegors arbetsmiljö. Därför bidrar jag till ett positivt arbetsklimat präglat av gemenskap och där det är lika okej att be om hjälp som att säga ifrån om man upplever felaktigheter.
• Jag samarbetar med mina kollegor. Jag respekterar deras kompetens och deltar aktivt i samtal genom att lyssna till andras erfarenheter samt delar med mig av mina.

Hur vi arbetar:
• Jag förstår vårt allmännyttiga uppdrag och arbetar därför mot Roslagbostäders uppsatta mål i linje med vår affärsplan samt vår gemensamt framtagna värdegrund.
• Jag söker aktivt olika sätt att förbättra min service och mitt arbetssätt samt är positivt inställd till utveckling och processförbättringar.
• Jag tar ansvar för min personliga utveckling och kompetensutveckling hos Roslagsbostäder. Jag är tydlig med mina behov och önskemål i samtal med min chef.

Hur vi ansvarar för Roslagsbostäders varumärke och fortsatta utveckling:
• Jag förstår att den service jag ger, mitt beteende och bemötande är det som skapar värde för Roslagsbostäders kunder.
• Jag är den främsta ambassadören när det gäller Roslagsbostäders varumärke. Därför ska mitt agerande spegla vår värdegrund och vår affärsplan.
• Jag har ansvar för Roslagsbostäders långsiktigt hållbara utveckling. Därför tar jag möjligheten att rapportera avvikelser samt förbättringsförslag för verksamhetens utveckling.

Läs hela vår värdegrund här Värdegrund_RB_2020