Uppsägning

Hur säger jag upp mitt avtal?

Alla uppsägningar ska vara skriftliga. På ditt hyresavtal finns en
särskild kolumn där det står ”Uppsägning”. Om du inte har kvar ditt hyresavtal så finns det en uppsägningsblankett att skriva ut från vår hemsida. Uppsägningen ska sedan postas till oss eller lämnas in på något av våra kontor.

Uppsägningen ska vara Roslagsbostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad. Undantag görs endast då den sista infaller en helgdag. I dessa fall räknas uppsägningar som inkommer per post eller mail följande vardag.

Uppsägningar som inkommer via mail måste kompletteras med en signerad uppsägningsblankett inom sju dagar, detta för att säkerställa att det är du som hyresgäst som har sagt upp hyresavtalet.

Roslagsbostäder skickar en skriftlig bekräftelse på att din lägenhet är uppsagd.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden av hyresavtal är normalt tre månader och räknas från och med kommande månadsskifte. Det finns några undantag:

Flyttar man inom Roslagsbostäder är uppsägningstiden en månad.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Avtalet kan bara sägas upp av dödsbodelägare med intyg från Skatteverket eller begravningsbyrån. Om uppsägningen skulle ske senare än en månad efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre månader.

När den avflyttande samt den inflyttande hyresgästen kommer överens om att den inflyttande hyresgästen ska ta över lägenheten minst en månad (månadsskifte) tidigare kan en överenskommelse göras med Roslagsbostäder om att skriva om hyresavtalet till annat datum. En ny avflyttningsbekräftelse skickas ut till den avflyttande kunden som ska signeras och skickas tillbaks innan nya avtal upprättas.

Vad händer om vi separerar?

Om två parter står på avtalet och den ena vill flytta kommer hyreskontraktet sägas upp i sin helhet. Den part som vill bo kvar kan ansöka om att ta över kontraktet för egen del. Uppsägningsblanketten ska fyllas i av båda parter och skickas in till Roslagsbostäder. Personbevis samt inkomstintyg ska skickas in med ansökan. Roslagsbostäder gör en prövning om den kvarvarande hyresgästen ensam kan uppfylla de villkor som tidigare uppfyllts gemensamt i enlighet med vissa punkter av Roslagsbostäders grundkrav. Nekas ansökan måste hela hushållet flytta ut senast tre kalendermånader från det att uppsägningen inkommit.

Ska lägenheten besiktas?

Ja, samtliga uppsagda lägenheter besiktas för att se över skicket och behovet av renovering. En avflyttningsbesiktning bokas i och med att Roslagsbostäder tagit emot uppsägningen. Normalt genomförs avflyttningsbesiktningen inom två veckor efter uppsägningen.

Hur bedöms skicket?

En besiktningsman bedömer skicket på lägenhetens samtliga ytskikt, dvs golv, väggar, tak och fast inredning. Besiktningen genomförs enligt en standardmall som används vid alla besiktningar. Detta för att alla hyresgäster ska få en likvärdig besiktning som utgår från samma kriterier och krav. Skicket på ytskikten noteras i protokollet som normalt eller som överslitage. Överslitage betyder att skicket är sämre än beräknat för åldern och att ytskiktet behöver bytas ut. Hyresgästen har i vissa fall möjlighet att åtgärda överslitaget själv under uppsägningstiden, exempelvis fackmannamässigt tapetsera om väggar. Roslagsbostäder gör enligt hyreslagen inga åtgärder under uppsägningstiden.

Blir jag debiterad?

Väljer hyresgästen att åtgärda överslitaget innan avflytt så kontakta besiktningsmannen för att boka in en tid för att få detta färdiga arbete godkänt innan avflytt. Boka ett tillfälle senast 8 dagar innan avflytt. Är arbetet godkänt sker ingen debitering. Om den avflyttande hyresgästen inte återställer lägenheten, alternativt inte utför arbetet fackmannamässigt debiteras hen för åtgärden, minus åldersavdrag vid utflytt. Vad ett eventuellt överslitage kostar står på besiktningsprotokollet vilket skickas till hyresgästen efter genomförd besiktning.  Läs protokollet noga och kontakta besiktningsman vid frågor så hjälper vi dig.

 

Hur fungerar det med visning?

Efter att du sagt upp din lägenhet är det din skyldighet att låta oss visa lägenheten till de som får erbjudande om att hyra den efter dig. Uthyraren på ditt distrikt kontaktar dig för att boka en passande tid för visning och berättar mer om hur visningen går till.

Vill du säga upp avtalet? Fyll i lämplig blankett

Vi har tre olika blanketter, fyll i lämplig blankett utefter din situation.

Blanketter